Tehtävät, virat ja yleinen pappeus

SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT, VIRAT JA YLEINEN PAPPEUS

 

SEURAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT

Seurakunta on Jumalan kansa, jonka Jumala kutsunut ja asettanut

 • elämään hänen yhteydessään
 • julistamaan evankeliumia ja opettamaan Jumalan tuntemista ja tahtoa
 • palvelemaan rakkaudessa
 • hoitamaan kaikkia sille annettuja tehtäviä

 

Keskeisiä raamatuntekstejä

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”  (Matt 28:18-20)

* * * * *

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.
(1 Piet 2:9)

* * * * *

Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. (Ef 2:19)

* * * * *

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

 • Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen
 • ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden,
 • silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita.
 • Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. (Ef 4:11-16)

 

 

Viisi perustehtävää

Kristillisen seurakunnan tehtäviä voidaan jaotella ja määritellä eri tavoin. Tässä ne on jaoteltu viiteen pääryhmään, jotka nousevat seurakunnan olemuksesta, tarkoituksesta ja päämääristä.

 

1)  Jumalanpalvelus (yhteys Jumalaan)

Seurakunnan tulee suuntautua Jumalaa kohden vastaanottaen Hänen Sanansa, armonsa, läsnäolonsa ja lahjansa. Seurakunta vastavuoroisesti reagoi Jumalan toimintaan palvomalla, ylistämällä, kiittämällä ja toimimalla kuuliaisesti Herran tahdon mukaan (Ef 5:19-20; Room 1:5). Tätä ilmentävät seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus, rukous- ja ylistyshetket ja kristilliset toimitukset. Erityisesti kaste ja ehtoollinen ovat tärkeä osa yhteyttä.

”Rakasta Herraa koko sydämestäsi” (Matt 22:37-38).

 

 

2)  Opetuslapseus (Jumalan, elämän ja ihmisyyden tuntemisessa kasvaminen)

Kristittynä eläminen on Jumalan yhä syvempää tuntemista ja seuraamista Kristuksen ja Sanan kautta. Seurakunnan tehtävänä on ohjata Jumalan tuntemiseen ja Hänen tahtonsa mukaiseen elämään.

”Menkää ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt 28:19).

 

3)  Keskinäinen yhteys

Seurakunta on Jumalan lasten perhe, jossa ihmiset voivat kokea keskinäistä yhteyttä, välittämistä, huolenpitoa ja arvostusta (Fil 2:1-5). Jumala on luonut ihmiset yhteisöllisiksi. He ovat Kristuksen ruumis (1 Kor 12:12-13). Henkilökohtainen usko ja kaste ovat seurakuntaan kuulumisen edellytykset. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus keskinäiseen yhdessäoloon seurakunnassa, sen toiminnoissa ja kodeissa. Ystävyyssuhteet ovat seurakunnan koossapysymisen edellytys (Room 12:10, 15:1-7). Suurin osa seurakunnan jättäneistä on kokenut, että heistä ei välitetä. Raamattu ei turhaan painota, että

”Te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhe” (Ef 2:19).

 

4)  Palvelu

Jumala tahtoo kohdata kaikkia ihmisiä rakkaudellaan, auttaa, ohjata ja hoitaa heitä, jotta he pelastuisivat ja eheytyisivät. Jokaisen uskovan ja seurakunnan perustehtävä on palvella ihmisiä niillä kyvyillä ja lahjoilla, joita Jumala on heille antanut (1 Piet 4:10-11). Sopivia palvelumahdollisuuksia ja -tehtäviä on lukemattomia.

”Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi” (Matt 22:39).

 

5)  Evankeliointi

Jumala tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen ja kutsua pelastettujen yhteyteen, seurakuntaan (Joh 3:16; 1 Tim 2:4). Seurakunnan tulee julistaa lakia synnintunnon heräämiseksi ja evankeliumia pelastumiseksi (Room 3:19-24) kaikille ihmisille riippumatta heidän rodustaan, heimostaan, kielestään, sosiaalisesta asemasta tai uskonnosta. Evankeliointia tarvitaan kotimaassa ja lähetyskentillä.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu (Mark 16:15-16). Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille” (Luuk 24:47).

 

 

Apostolien teoissa kuvataan Jerusalemin alkuseurakunnan olemus, elämä ja toiminta:

 • evankelioiva parannusjulistus ja kaste
 • apostolinen opetus
 • keskinäinen yhteys ja ehtoollinen
 • rukoukset
 • huolenpito ja jakaminen

Seurauksena oli voimakas laadullinen ja määrällinen kasvu, kunnioitus, ihmeet, yksinkertainen ilo, tyytyväisyys ja kansan suosio (Apt 2:38-47).

 

 

SEURAKUNNAN VIRAT

Seurakunnan virat liittyvät luonnollisesti seurakunnan (perus)tehtäviin.

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. (Ef 4:11)

Uudessa testamentissa mainitaan monia eri seurakunnan tehtäviä. Niitä hoitamassa on aina ihmiset. Tehtäviä varten tarvitaan luonnollisia kykyjä, hengellisiä armolahjoja, Jumalan antama kutsu, varustus ja koulutus, sekä seurakunnan kutsu ja valtuutus. Tehtävät voivat olla pysyviä tai väliaikaisia, koko seurakuntaa, sen osaa tai yhteiskuntaa palvelevia. Virka tarkoittaa seurakunnan pysyvää tehtävää, johon on asetettu vakituinen viranhoitaja.

Palvelutehtäviä ja lahjoja voidaan ryhmitellä myös seuraavalla tavalla: 1) johtamis- ja varustamislahjat, 2) puhelahjat, 3) erityiset palvelulahjat ja 4) käytännölliset palvelulahjat

Näistä enemmän sivuston kohdassa Kristillinen palvelutyö ja armolahjat.

 

Uuden testamentin ja ensimmäisten seurakuntien valossa voidaan luetella seuraavia virkoja ja tehtäviä:

 • apostolit
 • profeetat
 • evankelistat
 • paimenet / pastorit
 • opettajat
 • johtajat
 • vanhimmat
 • diakonit
 • esirukoilijat
 • musiikki ja laulu

Tällaisenaan nämä virat ja tehtävät ovat läsnä erityisesti ns. vapaissa kristillisissä suunnissa.

 

Luterilaiseen kirkkoon modifioituna meillä on seuraavia virkoja ja tehtäviä:

 • piispat
 • kirkon keskushallinnon ja hiippakuntien työntekijät
 • kirkkoherrat, kappalaiset ja seurakuntapastorit
 • diakonit
 • kanttorit
 • nuorisotyöntekijät
 • lapsityöntekijät
 • lähetyssihteerit
 • seurakunnan hallinnon muut virat
 • suntio-vahtimestarit
 • seurakunnan muut virat kuten emännät, siivoojat jne.
 • muut erityisvirat kuten sairaalateologit, sotilaspastorit, maahanmuuttajatyö, lähetystyöntekijät lähetysjärjestöjen kautta jne.
 • lukuisat vapaaehtoistehtävät kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa, johtokunnissa, piireissä, työmuodoissa jne.

 

 

YLEINEN PAPPEUS

Seurakunta on suuri joukkue, jossa jokaisella on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä. Jumalan tarkoitus ei ole, että vain viranhaltijat hoitavat kaikki sen tehtävät. Kuten Paavali opetti Ef 4:11 mukaisesti, nämä viranhaltijat ovat toimissaan varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Vastaavasti apostoli Pietari julisti: Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. (1 Piet 2:9)

Näistä ja monista muista raamatunteksteistä nousee opetus siitä, että jokainen Kristuksen oma on hengellinen pappi. Tätä tarkoittaa ”yleinen pappeus”. Erityisen virkapappeuden ohella on yleinen, jokaista uskovaa koskeva pappeus.

Jokaisella uskovalla on yleisen pappeuden mukaisesti oikeus ja velvollisuus hengellisiin tehtäviin yhteydessä Jumalaan ja ihmisiin. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden (1 Piet 2:5). Näitä hengellisiä uhreja ovat Kristuksesta todistaminen, Sanan opettaminen, rukoukset ja kaikki rakkaudentyö lähimmäisen hyväksi ja Jumalan kunniaksi.

Niinpä seurakunta on kuin soutujoukkue, jossa yksi on kapteenina ja kaikki soutavat. Nykyajan kristillisyydessä käy helposti päinvastoin. Yksi soutaa ja muut ihailevat maisemia tai arvioivat soutajan työskentelyä. Toinen kuva on jalkapallopelistä. Sen sijaan, että muutamat juoksevat kentällä ja kymmentuhatpäinen joukko huutaa katsomossa, näiden huippuosaajien tulisi valmentaa kaikki pelaajiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinäkin olet tärkeä ja juuri sinun persoonaasi, kykyjäsi ja lahjojasi tarvitaan Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Jumalan valtakunnassa ei ole työttömyyttä. On vain rakenteellisia esteitä ja haluttomuutta toimia tämän mukaisesti. Luterilaisessa kirkossa työ keskittyy helposti viranhaltijoiden käsiin, vapaissa suunnissa (super)pastorin ja herätysliikkeissä niiden nimekkäimpien johtajien harteille.

Yleistä pappeutta tarvitaan välittömästi seurakunnan elämässä ja työssä, mutta yhtä lailla perheissä ja koko yhteiskunnassa.

 

 

KRISTILLISEN PALVELUTYÖN PÄÄMÄÄRÄT

Kristillisen palvelutyön periaatteiden ohella tarvitaan selkeä ja raamatullinen päämäärä, johon pyritään. Seuraavassa on kooste seurakunnan palvelutyön keskeisistä päämääristä.

 • Ihmisen palauttaminen Jumalan yhteyteen ja Jumalan tunteminen.
 • Ihmisen hengellinen, psyykkinen ja fyysinen eheytyminen ja kasvu.
 • Keskinäisen rakkauden opettelu.
 • Kristillisen elämäntavan omaksuminen.
 • Kristilliseen palvelutyöhön osallistuminen.
 • Seurakunnan rakentaminen.
 • Yhteiskunnan rakentaminen.
 • Synnin ja pahuuden torjuminen.
 • Ikuisen pelastuksen saavuttaminen.

 

Ihmisen pelastus on aina ja täydellisesti Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä pelastuksesta käsin ihminen ja seurakunta elävät ja palvelevat yhteistyössä Jumalan kanssa, armon varassa. Jumalan Sana on elämän ja palvelun ainutlaatuinen opas.