Miten ymmärtäisin Raamattua – yleisiä ohjeita

MITEN YMMÄRTÄISIN RAAMATTUA OIKEIN?

 

Raamatun tärkeys ja laajuus

Raamattu on maailman tärkein ja vaikuttavin kirja. Se on koskettanut miljoonien ihmisten elämää läpi vuosituhansien ja muuttanut yhteiskuntien elämää. Se on antanut tarkoituksen, toivon, rakkauden ja elämän pimeyden keskelle.

Raamattu on hyvin laaja ja monipuolinen teos. Itse asiassa se koostuu 66 kirjasta, jotka on koottu yksiin kansiin. Nuo kirjat ovat monin tavoin erilaisia tyyliltään ja sisällöltään. Ne on kirjoitettu pitkän ajan kuluessa monien eri kirjoittajien toimesta. Silti – ne kuvaavat samoja peruskysymyksiä ja niiden välillä vallitsee sisäinen loogisuus ja yhteneväisyys. Juuri tuo yhdenmukaisuus on tärkeä tulkinta-avain Raamattuun. Samalla näiden kirjojen erilaisuus on haaste ymmärtämiselle. Kuhunkin kirjalliseen tyyliin liittyy omia tulkintasääntöjä.

 

Raamatun käsittelemiä peruskysymyksiä

Raamattu on Jumalan ilmoitus, Jumalan Sana. Sen välityksellä Jumala

  • ilmoittaa itsensä – kuka ja millainen Hän on
  • kertoo elämän synnystä ja tarkoituksesta
  • paljastaa ihmisen alkuperän, merkityksen ja tehtävän
  • kertoo siitä, mitä Hän tahtoo ja millaista on hyvä elämä
  • paljastaa synnin, pahuuden, kärsimyksen ja kuoleman alkuperän ja merkityksen
  • ilmoittaa hänen syvimmän sydämensä – armon ja rakkauden Kristuksessa
  • paljastaa ihmisen ja ihmiskunnan tulevaisuuden ajassa ja iäisyydessä

Raamatun tekstien äärellä onkin hyvä pohtia, mitä ne kertovat edellä mainituista seikoista ja mitä ne merkitsevät meille aivan käytännössä.

 

Raamatun tulkinta ja ymmärtäminen

Raamatun ymmärtämiseksi meidän on hyvä sisäistää muutamia tärkeitä periaatteita, näkökulmia ja ohjeita, sekä harjaantua niiden käytössä. Niitä on monia, mutta kun ne sisäistää, ne ohjaavat automaattisesti ymmärtämistämme Raamatun äärellä. Lopulta, Raamatun opiskelu onkin elinikäistä oppimista, jossa emme koskaan tule valmiiksi. Ja siksi se onkin niin mielenkiintoista.

Keskeinen tavoite tulkinnassa on se, että voisimme asettua alkuperäiseen tilanteeseen ja kuulijoiden asemaan, jolloin ymmärtäisimme tekstin alkuperäisen merkityksen. Tämän jälkeen meidän tulee soveltaa ymmärrettyä itseemme ja elämäämme. Toisinaan tämä on helppoa, mutta toisinaan tekstin ymmärtäminen vaatii tuon ajan historian, kulttuurin, tapojen, uskontojen, ajattelun, arvojen, ennakkoasenteiden ja ihanteiden ymmärtämistä. Näissä meitä auttavat hyvät kommentaarit ja selitysteokset, joissa nämä taustatekijät otetaan huomioon. Monesti tulkitsemme Raamattua oman aikamme kulttuurin läpi, mikä johtaa toisinaan vakaviinkin väärintulkintoihin. Ajan myötä kuitenkin opimme ymmärtämään paremmin Raamatun aikaista elämää ja voimme soveltaa Jumalan Sanaa omaan aikaamme.

 

Pyhän Jumalan edessä
Kaiken lähtökohtana on se, että ymmärrämme Raamatun olevan Jumalan pyhä Sana kokonaisuudessaan. Se tarkoittaa, että Jumala on vaikuttanut Raamatun kirjakokoelman ja sen jokaisen sivun ja asian syntyyn. Sen ymmärtäminen asettaa meidät oikeaan suhteeseen Raamatun ja Jumalan edessä. Raamatun äärellä saamme kuulla Jumalan puhuvan meille.

Ja koska se on Jumalan puhetta meille, on hyvä hiljentyä rukoukseen Sanan äärellä. Näin me avaamme itseämme Jumalalle ja pyydämme, että Hän tekisi Sanansa meille eläväksi, ymmärrettäväksi ja vaikuttavaksi.

Raamatun lukemisen tarkoituksena onkin juuri se, että se vaikuttaa meidän sisimpäämme ja elämäämme. Tarkoitus ei ole päntätä pääntietoa vaan oppia elämäntietoa ja -taitoa ja soveltaa sitä elämään. Ilman soveltamisesta Sana jää hyödyttömäksi eikä se innosta kovinkaan pitkään.

 

Yksin, yhdessä, päivittäin ja elinikäisesti
Jumalan Sanan ymmärtäminen on syvenevä, elinikäinen prosessi. Saamme olla kärsivällisiä ja luottavaisia. Tänään ymmärrämme sen, mikä on nyt tarpeen. Huomenna ja tulevaisuudessa ymmärrämme lisää. Saamme rakentaa uutta ymmärrystä vanhan perustalle.

Osaksi saamme lukea ja pohtia Raamattua omassa kammiossamme, mutta vähintään yhtä tärkeää on käydä seurakunnassa ja olla siellä Sanan ääressä yhdessä. Silloin saamme opetusta ja voimme yhdessä jakaa kysymyksiä, vastauksia ja kokemuksia. Lisäksi on hyvä lukea sellaisia Raamattua selittäviä teoksia, joissa sitä kunnioitetaan Jumalan Sanana. Moni on tehnyt vuosia ja vuosikymmeniä tutkimustyötä Raamatun äärellä ja haluaa jakaa löytönsä meillekin.

Raamattu on tarkoitettu päivittäiseksi ravinnoksi, elämänveden lähteeksi ja iloksemme. Tarvitsemme jokapäiväisen, sopivan annoksen. Ilman Sanaa emme kasva vaan kuihdumme, jolloin pensistymme ja ajaudumme yhä kauemmas Jumalasta. Sanaa tulee siis ”syödä” eli sisäistää joka päivä. Siksi Raamatun lukeminen ja opiskelu on myös työtä ja uurastusta, joka antaa hyvän palkinnon. Se on vaivannäköä. Sana ei putoa itsestään taivaasta sydämiimme. Jumala on Sanan Jumala ja juuri Sanansa välityksellä hän puhuu meille ja kohtaa meidät.

 

Evankeliumi ja laki
Raamatun 66 kirjassa on yhtenäinen punainen lanka. Tämä keskeinen sanoma kertoo Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Vanha testamentti ennustaa ja ennakoi häntä monin tavoin. Evankeliumikirjat kertovat hänen saapumisesta ja toiminnasta. Apostolien teot kertovat Jeesuksen nimen ja sanoman leviämisestä kaikkeen maailmaan. Uuden testamentin kirjeet kertovat tarkemmin Jeesuksen persoonasta ja sovitustyöstä, sekä näiden merkityksestä kristityn ja seurakuntien arkielämään. Lopulta Ilmestyskirja kertoo, kuinka Jeesus tulee aikojen lopulla pelastukseksi ja tuomioksi ihmiskunnalle. Jeesuksessa kiteytyy ja täyttyy Jumalan armo ja rakkaus meitä ihmisiä kohtaan.

Juuri tätä Kristuksen armoa me tarvitsemme, koska olemme syntisiä ja teemme syntiä. Raamatun selkeä viesti on, että synti on sen kaikissa muodoissaan vakava rikos rakkautta, elämää, ihmistä ja Jumalaa vastaan ja että siitä tulee tuomio. Jumalan antama pyhä laki paljastaa elämän oikean ja väärän, sekä niiden seuraukset.

Kaikki Jumalan antamat käskyt ja elämänohjeet ohjaavat meitä oikeaan ja mutta samalla paljastavat kaiken sen, missä rikomme niitä. Raamatun äärellä onkin tärkeää, että annamme sen sisältämän elämänlain tuomita meidät. Meidän ei tule sitä pelästyä eikä paeta. Laki on kuin hyvä lääkäri, joka tekee meistä ja sairauksistamme oikean diagnoosin. Vain oikean diagnoosin avulla voimme saada sopivan, parantavan, pelastavan lääkkeen.

Raamatun äärellä on suunnattoman tärkeää, että pyydämme anteeksiantamusta ja uudistumista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän armahtaa ja vapauttaa meidät. Saamme olla Raamatun äärellä turvallisin mielin, sillä Kristuksessa kaikki on sovitettu. Juuri tätä Jumalan armahtavaa ja uudistavaa evankeliumia meidän tulee etsiä Raamatun sivuilta, kun luemme sen opetuksia, profetioita, jumalanpalvelusta, uhreja, sekä yksittäisten ihmisten, sukujen ja kansojen vaiheita ja kokemuksia.

 

Säännöllisesti, järjestelmällisesti ja tarpeen mukaan
Raamattu on laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Siksi on tärkeää lukea sitä järjestelmällisesti ja kokonaisuuksina. Kannattaa lukea kukin Raamatun kirja tai kirje kokonaan. Lukemisen edetessä voi merkitä ylös tai alleviivata puhuttelevat kohdat ja keskeiset kohdat.

Onkin hyvä omistaa useampi Raamattu. Yhtä voi pitää juhlakirjana, johon ei tee merkintöjä. Toinen voi olla opiskeluraamattu, johon teet alleviivauksia, merkintöjä ja huomioita. Raamattuja onkin juuri tätä varten niin, että niissä on leveä marginaali. Raamattuja on myös eri käännöksiä eri vuosikymmeniltä. Suomeksi kolme merkittävintä ovat vuoden 1933/38 kirkkoraamattu, vuoden 1992 kirkkoraamattu ja vielä uudempi Raamattu kansalle käännös. Vuoden 1992 käännös on melko vapaa ja osin epätarkka käännös, mutta sujuvaa nykysuomea. Kaksi muuta ovat tarkkoja käännöksiä alkukielestä. Suomenkielisten ohella voi lukea englanninkielisiä kuten NIV, NKJV tai lukemattomia muita käännöksiä.

Järjestelmällisen ja opiskeluluonteisen lukemisen ohella yhtä tärkeää on lukea Sanaa omien tuntemusten ja tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Psalmit ovat loistavia arkielämän, sen ilojen ja vaikeuksien tunteiden tulkkeja. Ne auttavat myös sanoittamaan rukoustasi Jumalan edessä.

Järjestelmälliseen ja tarkkaan raamatunlukemiseen kuuluu kokonaisuuksien huomioiminen niin, että emme lue Raamatusta vain yksittäisiä jakeita. Vaikka lähes jokainen lause on numeroitu jakeeksi (mikä helpottaa kohtien löytämistä), ne myös pirstaloivat tekstiä. Jos luemme vain yksittäisiä jakeita ja irrotamme ne kokonaisuudesta, tulkitsemme ne helposti väärin. Juuri sillä tavoin on syntynyt monia harhaoppeja. Kukin lause ja sana saa merkityksensä asiayhteydessä.

 

Kirjaimellisesti ja kansantajuisesti
Pääosin Raamattu on kirjoitettu aivan tavallisella, oman aikansa arkikielellä. Se ei ole mystistä salakieltä, jonka vain korkeasti oppineet teologit tai mystiikkaan uppoutuneet oraakkelit voisivat ymmärtää. Esimerkiksi Uusi testamentti on kirjoitettu aikansa tunnetuimmalla puhekielellä eli koinekreikalla. Se oli tavallisen kansan tavallista puhetta. Toki Raamatussa on myös kirjoja, jotka ovat myös kielellisesti taidokkaita ja korkealuokkaisia, mutta sellaisia on vain pieni osa. Koska Raamattu on tavallista kansan arkikieltä, sitä tulee tulkita ja ymmärtää juuri sellaisena. Sen lauseet ja sanat tarkoittavat sitä, mitä sanovat – asiayhteydessään. Älä siis etsi salaisia, kätkettyjä merkityksiä, sillä sellaisia siinä pääsääntöisesti ei ole.

Toki Raamatussa on myös kuvakieltä, vertauksia ja aivan vähän allegoriaa, mutta ne ovat ilmeisiä ja helposti tunnistettavissa. Ja silloinkin niillä on aina konkreettinen kohde ja aivan muutamaan pääkohtaan keskittyvä sanoma. Niiden kaikkia yksityiskohtia ei tule tulkita, sillä se johtaa helposti mielivaltaisuuteen. Näidenkin kohdalla vahvaa tukea antaa Raamatun kokonaisopetus.

Raamatussa tulee vastaan vaikeitakin tekstikohtia, joita on vaikea ymmärtää tai soveltaa käytäntöön. Niihin voi etsiä vastauksia selitysteoksista, seurakunnasta tai ystäviltä. Se, mikä ei nyt selviä, voi selvitä myöhemmin. Vaikeat ja epäselvät kohdat eivät koskaan kumoa Raamatun selkeitä pääopetuksia. Vaikeus ymmärtää johtuu lähes aina meidän vajavaisesta, omaan aikaamme sidotusta ajattelusta. Raamatun ajan kulttuurien, tapojen ja olosuhteiden ymmärtäminen avaavat useimmiten nuo vaikeat kohdat. Lisäksi profetioiden kohdalla ajan kuluminen ja niiden ennustamien tapahtumien tuleminen lähelle meidän aikaamme paljastavat niiden oikean merkityksen – kun näemme niiden toteutuvan.

Raamatussa on todella paljon asioita, opetuksia, sivuja ja kirjoja. Niillä jokaisella on oma tarkoituksensa. Samalla on todettava, että kaikki osiot eivät ole yhtä tärkeitä. Raamattu on kuin suuri palapeli, jonka keskuskuva eli Jeesus Kristus on tärkein. Moni pala on osa taustaa, jonka tuo paremmin tärkeän keskuskuvan esille. Yksittäisenä sellainen pala ei vaikuta kovin tärkeältä, mutta jos palapelistä puuttuu yksikin pala, se lähes pilaa koko palapelin.

 

Katso Kristukseen ja kasva luottamuksessa
Raamatun äärellä meidän tulee aina katsoa Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän kutsuu meitä henkilökohtaiseen elämänyhteyteen kanssaan. Saamme antaa itsemme hänen käsiinsä ja asettaa kaiken luottamuksemme häneen.

Jumala on iäti uskollinen. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sen sijaan meidän tunteemme, kokemuksemme, elämäntilanteemme ja raamatunlukemisemme vaihtelee päivästä päivään. Välillä innostumme Raamatun äärellä. Välillä lukeminen voi olla puuduttavaa. Välillä Sana puhuttelee ja koskettaa voimakkaasti. Välillä se ei maistu miltään. Mutta silti se aina rakentaa meitä. Sana, joka ei juuri nyt puhuttele, tallettuu sydämiimme ja eräänä päivänä Pyhä Henki tarttuu tuohon meihin istutettuun Sanaan ja antaa sille konkreettisen merkityksen ja voiman.

Ja on myös niin, että useimmiten Jumala tekee meissä salattua työtä, jota emme edes huomaa. Emmehän me tunne sitäkään, kuinka kasvamme pituudessa tai painossa – mutta silti me kasvamme, uudistumme ja vahvistumme, kun syömme. Sana onkin tavallista arkiruokaamme, mutta toisinaan vietämme juhlahetkiä, etenkin seurakunnan jumalanpalveluksessa.

Sana ei aina tuo välitöntä vallankumousta ja mullistusta, mutta takuuvarmasti se rakentaa meitä.

 

Kiteytys
Koska Raamattu on Jumalan Sana, se on kristityn ja kristillisen seurakunnan opin ja elämän korkein lähde. Ja tuon Sanan luovuttamaton keskus on Vapahtaja Jeesus Kristus.

LAKI ohjaa oikeaan ja paljastaa synnin.

EVANKELIUMI Jeesuksessa Kristuksessa antaa anteeksi ja uudistaa.

RAAMATTU on elämän leipää, jota ilman ei voi elää.