One Way Mission

ONE WAY MISSION

Seuraavat tiedot ovat liikkeen omalta sivustolta onewaymission.fi / Mikä on One Way Mission? (tiivistelmä)

 

Synty ja luonne

One Way Mission ry syntyi Suomessa muutamien tavallisten ihmisten unelmasta saada auttaa lähimmäisiään ja levittää evankeliumia. OWM syntyi vuonna 1983 Perjantai Kristukselle -kampanjan käynnistyessä Helsingissä. Työn laajennuttua monille uusille työsaroille Suomessa ja ulkomailla yhdistys otti nimekseen One Way Mission ry.

OWM saa rahoituksensa yksityisiltä ihmisiltä ja sponsoroivilta yrityksiltä. Suurin osa työntekijöistä toimii OWM:ssä ilman palkkaa. OWM pyrkii käyttämään varat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti lähimmäisten auttamiseen. Työtä tehdään sydämellä ja vahvalla kutsumustietoisuudella. Palkallisia työntekijöitä OWM:llä on tällä hetkellä noin 100, joista suurin osa on lähetyskentillä toimivia kansallisia työntekijöitä. OWM toimii kymmenellä lähetyskentällä, joista Suomi on yksi.

OWM on tunnustustenvälinen organisaatio, joka sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan voimakkaasti Kristus-keskeisyyteen. One Way (Yksi Tie) on kansainvälisesti tunnettu käsite, joka viittaa Kristukseen. Jeesus sanoi: ”Minä olen tie”.

 

One Way Missionin oppi ja rooli

Kristillisenä organisaationa OWM:n tehtävä on kaikissa maissa tukea kansallista herätystä ja vahvistaa sitä. Eri maissa kristillinen valtavirta on hyvin erilainen kuin Suomessa. Niissä herätykset yhä enemmän vyöryvät eteenpäin kokonaan vanhojen kirkkokuntien ulkopuolella. Tämä on todellisuutta myös monilla OWM:n työkentillä. Näistä syistä johtuen ainoa tapa tukea kansallista herätystä eri maissa on toimia tunnustustenvälisesti.

Tunnustustenvälisyys tarkoittaa meille sitä, että toimiessamme hyvin erilaisissa maissa teemme yhteistyötä niiden kanssa, jotka julistavat Kristus-keskeistä evankeliumia ja ovat siksi tärkeässä asemassa tuon maan herätyksessä. Suurimmassa osassa maailmaa löytyy jo kansallinen seurakunta ja herätys, joka tarvitsee kipeästi apuamme: tukea, raitista opetusta, koulutusta työhön, taloudellista tukea, infrastruktuuria, esirukousta ja yhteyttä laajempaan Kristuksen ruumiiseen. Siksi OWM ei mene mihinkään maahan istuttamaan suomalaista kristillisyyttä, vaan tukee kansallista työtä ja toimii yhteistyössä kansallisen seurakunnan kanssa.

OWM:n oppi seuraa perinteistä protestanttista uskonkäsitystä, joka luo perustan myös mm. luterilaisten, helluntailaisten, baptistien ym. uskonkäsitykselle. Siitä kerrotaan tarkemmin mm. toiminnanjohtaja Tapani Suonnon kirjoittamassa kirjassa ”Valmistu Jumalan käyttöön”.

 

Mihin One Way pyrkii?

Teemme seurakuntakeskeistä lähetystyötä, jossa tavoitteenamme on myös istuttaa uusia seurakuntia huolehtimaan ihmisten hengellisistä ja aineellisista tarpeista alueilla, missä seurakuntia ei vielä ole. One Wayn perustamia seurakuntia on maailmalla yli 100. Myös monissa OWM:n työkeskuksissa eri puolella maailmaa kokoontuu seurakunta, jonka tehtävä on tarjota turvaa, yhteyttä ja opetusta uskoontulleille sekä mahdollisuuksia auttaa ja palvella lähimmäisiään. Seurakunnat ovat itsenäisiä yhteisöjä joita johtavat seurakuntien valitsemat johtoryhmät, ”vanhimmistot”, yhdessä pastorien kanssa. (Myös Helsingissä kokoontuu järjestön työkeskuksessa One Way Housessa seurakunta nimeltään House-seurakunta.)

Pyrimme rakentamaan seurakuntia, joissa kaikki uskovat elävät Pyhän Hengen johdossa ja toimivat lähimmäistensä parhaaksi. Vain sillä tavalla voimme vastata tämän maailman hätään ja toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

Olemme karismaattinen lähetys, mutta sellaisena voimakkaasti sitoutunut Raamattuun. Edustamme ns. perinteistä karismaattisuutta, jossa armolahjat saavat toimia, kunhan ne toimivat raamatullisesti. Ilmiöt, joita ei löydy Raamatusta, eivät ole myöskään suositeltavia.

Olemme lähetys, joka pyrkii kaikkialla johtamaan ihmisiä raittiiseen Kristus-keskeisyyteen. Paras turva harhaoppeja vastaan on läheinen suhde Kristukseen ja elämä Pyhän Hengen johdossa. Pyhä Henki haluaa kaikkialla kirkastaa ennen kaikkea Kristusta ja johtaa meidät kaikkeen totuuteen.

 

Miten One Way Missionia johdetaan?

One Way Missionin toiminnasta vastaa juridisesti Suomen yhdistyslain mukainen hallitus. One Wayn hallituksessa istuu 4-6 henkeä, joilta kaikilta edellytetään pitkää kokemusta todellisesta työstä ja vastuunkannosta One Wayn työkentillä. Tämä on ollut yksi salaisuus yhteyteen ja yhteisymmärrykseen läpi vuosien. One Waytä johdetaan kentältä käsin.

Hallitus valvoo työn päälinjoja ja taloutta ja vastaa yhdistyksen toiminnasta. Varsinainen operatiivinen vastuu lepää toiminnanjohtajan ja hänen rinnallaan operatiivisen johtajan ja henkilöstöjohtajan harteilla. Lisäksi jokaisella työalueella on omat johtajansa, joita OWM:ssä on kymmeniä. Jokaisen työalueen johtajan rinnalla on useita muita vastuunkantajia jakamassa taakkaa ja hoitamassa käytännön toimintaa.

Kun sama porrastettu johtajuuden rakenne toistuu myös ulkomailla, OWM:n piirissä on suuri joukko sitoutuneita vastuunkantajia. He ovat edelläkulkijoita, jotka omalla esimerkillään johtavat ihmisiä. Näin OWM vaikuttaa laajasti kristillisellä kentällä sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Kansainvälisen toiminnan johtaminen

Eri lähetyskentillä työtä johtavat kuhunkin maahan nimetyt kansalliset johtajat, jotka toimivat itsenäisesti oman johtotiiminsä kanssa. Nämä ns. ”maajohtajat” ovat yhteydessä internetin, tekstiviestien ja puhelimen välityksellä Suomessa toimivaan lähetyskentän koordinaattoriin. Lähetyskentästä vastaavat koordinaattorit huolehtivat Suomessa tehtävästä taustatyöstä, tiimilähetystyöstä ym. ja konsultoivat tarvittaessa ylempää johtoa. Kun kentällä tehdään suurempia työn linjaukseen tai talouteen liittyviä päätöksiä, hallitus ja toiminnanjohtaja astuvat mukaan päätöksentekoon.

 

Laaja rintama

One Way on todellisuudessa hyvin laaja rintama sitoutuneita ja työlle antautuneita ihmisiä. Suurin osa One Wayn vastuunkantajista toimii ilman palkkaa. Myös ulkomailla vapaaehtoisuus näyttelee tärkeää osaa. Työtä tehdään sydämellä ja kutsumustietoisuudella. One Wayn mottona on auttaa jokaista kristittyä ottamaan oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa.

Palkallisia työntekijöitä One Wayllä on tällä hetkellä noin 200, joista suurin osa ulkomailla toimivia kansallisia työntekijöitä. Suomalaisia on palkattuna 12. One Way toimii tänään kymmenessä eri maassa, mukaan luettuna Suomi. Kotimaa on meille yksi lähetyskenttä muiden joukossa.

 

Toiminnanjohtaja

One Way Missionia on sen alkumetreiltä asti johtanut Tapani Suonto. Kuluneet vuodet ovat monesti koetelleet hänen johtajuuttaan. Tapani Suonto on aina johtanut työtä kentältä käsin, julistaen, opettaen ja kirjoittaen. Tämä on ollut erittäin tärkeää OWM:n näyn sytyttämisessä Suomessa ja ulkomailla.

Tapanin tehtävä on luoda uutta ja luovuttaa vastuu pian seuraavalle. Hän onkin ollut ennen kaikkea edelläkävijä, joka delegoi tehtäviä jatkuvasti uusille ja opettaa heidät kantamaan vastuuta. Tätä prosessia hän tukee myös opetustyöllään.

 

Toiminnanjohtajan kommentti

”Vastuunkantajien joukko One Wayssä oli vuosia kovin pieni. Joskus rinnallani oli vain muutama ihminen. Se teki työstä hyvin raskaan ja organisaatiosta hauraan. 1990-luvun loppupuolella vastuunkantajien joukko alkoi kasvaa ja tänään työ lepää jo melko laajoilla harteilla.

Vastuunkantajat kasvoivat työn sisältä. Ratkaisevaa tässä prosessissa oli kutsumustietoisuuden syntyminen. Työn alkuaikoina ihmiset olivat palvelemassa Perjantai Kristukselle -kampanjaa tai auttamassa Tapani Suontoa. Tänään vastuunkantajat tiedostavat saaneensa kutsun Jumalalta. Se on erittäin tärkeätä sellaisessa työssä, missä toimitaan ilman palkkaa. Kutsumustietoisuus tekee ihmisistä uskollisia.

Olen iloinnut suuresti siitä, että näin suuri joukko antautuneita ihmisiä on mukana kantamassa tätä taakkaa, auttamassa ihmisiä ja rakentamassa One Way Missionia. Vastuunkantajien määrää on mahdotonta edes arvioida, sillä niin moni on sydämessään sitoutunut näkyymme ja on työssä mukana tavalla tai toisella. Monilla on kutsumuksena toimia esirukoilijoina tai taloudellisina tukijoina.

One Way Mission on monen uskollisuuden summa. Sen uskollisuuden mukaan meidät myös kerran palkitaan.”