Palvelutyön ja lahjojen käytön arviointi

KRISTILLINEN PALVELU JA ARMOLAHJAT: Palvelutyön ja lahjojen arvioiminen

 

Kristillistä palvelutyötä voidaan arvioida palvelutyön yleisillä periaatteilla ja päämäärillä. Kuhunkin palvelumuotoon liittyy lisäksi niiden erityislaatuisuudesta nousevia näkökulmia. Niiden käsittely ei tässä yhteydessä ole mahdollista.

Arviointi kuuluu kristilliseen uskoon: seurakunnat ja uskovat elävät jatkuvasti Jumalan Sanan auktoriteetin alaisuudessa. Uskovien tulee arvioida elämäänsä ja palvelutyötään Sanan valossa; samoin on seurakuntien laita. Jumala on lopullinen arvioitsija ja tuomari. Arviointi ei ole negatiivista tuomitsemista vaan rakentavaa suuntautumista Jumalaa ja hyvyyttä kohden.

Seuraavat periaatteet ja kysymykset osoittavat, että palvelutyö ei ole helppoa. Tarkoitus ei ole mekaanisesti opetella ulkoa monia sääntöjä ja periaatteita vaan sisäistää niitä. Sisäistettynä ne toimivat tarkoituksensa mukaisesti kristityn ja seurakuntien elämässä ja palvelutyössä. Jumalan ja ihmisten rakastaminen ei ole ulkoa opittavissa oleva taito vaan Jumalan lahja, joka harjaantuu käytössä Pyhän Hengen ja Sanan ohjauksessa. Kun ymmärrämme esimerkiksi ihmisten kunnioittamisen tärkeyden, siitä tulee luonnollinen osa elämää ja palvelua.

 

15 PERIAATETTA JA KYSYMYKSIÄ PALVELUTYÖN ARVIOINTIA VARTEN:

 

1) Jumalan perusluonteen eli rakkauden ja pyhyyden ilmeneminen palvelutyössä: Heijastaako palvelutyö jumalallista rakkautta – aitoa välittämistä ja kunnioittamista? Sitoudutaanko palvelussa kristilliseen moraaliin ja edistetäänkö sitä?

2) Kristus-keskeisyys palvelutyössä: Perustuuko palvelu Jeesuksen persoonaan ja sovitustyöhön? Seurataanko palvelutyössä Kristuksen mallia? Johtaako se Jeesuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen ja yhteyteen? Antaako palvelu kunnian Kristukselle?

3) Sana-keskeisyys palvelutyössä: Onko Jumalan Sana palvelun ohjenuora? Etsitäänkö Sanasta palvelutyön periaatteet, mallit ja päämäärät? Välittääkö palvelutyö Raamatun ilmoitusta ja opetusta kaikille ihmisille? Suostutaanko siinä Sanan auktoriteetin alle ja sen arvioitavaksi?

4) Armon ilmeneminen palvelutyössä: Perustuuko palvelu Jumalan armoon? Toteutuuko palvelutyö armon mukaisesti, lahjaluonteisesti? Ilmentääkö palvelu armollisuutta?

5) Uskonperiaatteen toteutuminen palvelutyössä: Tehdäänkö palvelutyötä uskon, luottamuksen nojalla, jonka kohteena on Jumala(n Sana)? Pitäydytäänkö palvelussa terveeseen ja tasapainoiseen uskoon?

6) Jumalan voiman ilmeneminen palvelutyössä Kristuksen ristintyön hengessä: Suostutaanko palvelutehtävässä toimimaan heikkoudessa ja alhaisuudessa kuten Kristus ristillä? Ilmeneekö palvelussa Jumalan vaikuttamia todellisia ihmeitä ja voimatekoja? Tehdäänkö palvelutyötä nöyrästi ja vaatimattomasti vai itseään korottaen?

7) Yhteisen hyödyn toteutuminen palvelutyössä: Tähtääkö palvelutyö yhteisen hyödyn saavuttamiseen? Kohdataanko palvelussa ihmisten tarpeita vai keskitytäänkö siinä oman aseman rakentamiseen? Missä määrin palvelu saavuttaa päämääränsä?

8) Kokonaisvaltaisen pelastuksen edistäminen palvelutyössä: Koskettaako palvelu ihmisen hengellisiä, psyykkisiä ja fyysisiä tarpeita? Tuodaanko palvelutyön kautta ihmisiä Kristuksen pelastavaan ja hoitavaan yhteyteen?

9) Palvelutyön perustuminen vapaaehtoisuuden ja vastuun periaatteille: Onko uskovilla vapaus päättää, millä tavoin osallistuvat palvelutyöhön? Kannetaanko palvelussa yksilöllistä ja yhteistä vastuuta seurakunnan ja Jumalan edessä?

10) Erilaisuuden ja ykseyden periaatteen näkyminen palvelutyössä: Annetaanko tilaa erilaisille yksilöille, tehtäville, kyvyille ja lahjoille? Säilyykö erilaisuuden keskellä seurakunnan ykseys ja uskovien keskinäinen yhteys?

11) Jumalan luomisperiaatteiden hyödyntäminen palvelutyössä: Käytetäänkö palvelussa Jumalan luomia inhimillisiä kykyjä täysipainoisesti? Arvostetaanko ja kehitetäänkö niitä? Hyödynnetäänkö niitä koko luomakunnan parhaaksi?

12) Palvelutyössä ilmenevien armolahjojen monipuolisuus: Minkälaisia armolahjoja seurakunnalla on palvelutehtäviä varten? Tavoitellaanko seurakunnassa armolahjoja tasapuolisesti? Tunnistetaanko armolahjat ja edistetäänkö niiden tervettä käyttöä? Opetetaanko niistä ja annetaanko tilaa niiden käyttöön seurakunnan eri työmuodoissa?

13) Palvelutyöhön osallistumisprosentti ja koulutus: Missä määrin koko seurakunta ja kaikki jäsenet osallistuvat palveluun? Koulutetaanko seurakuntalaisia palvelutyöhön? Minkälaista koulutusta on tarjolla ja mitä pitäisi olla? Annetaanko vastuunkantajille aitoa tukea?

14) Palvelutyön suunnittelu, rakenne ja arviointi: Missä määrin palvelua suunnitellaan ja kehitetään? Onko palvelutyölle luotu mielekäs rakenne ja toimintakaavio? Arvioidaanko palvelua säännöllisesti, rehellisesti ja rakentavasti?

15) Palvelutyön antaumuksellisuus ja uhrautuva luonne: Panostavatko uskovat ja seurakunta ahkerasti ja pitkäjänteisesti palveluun? Ovatko uskovat valmiita uhraamaan palvelun hyväksi aikaa, kykyjä, lahjoja, varoja ja jopa koko elämänsä, sekä tarvittaessa kärsimään? Onko koko seurakunta valmis uhrauksiin?

 

Raamatusta voit etsiä lisää periaatteita ja kysymyksiä palvelutyötä ja sen arviointia varten. Vastuun kantaa koko seurakunta, sen johto ja jäsenet. Rakentava arvio johtaa hyvään, Jumalan tahdon mukaiseen palveluun. Arvioinnin tulee johtaa käytännön toimenpiteisiin ja palvelutyön kehittämiseen. Laita teoria käytäntöön!

 

 

LOPPUSANAT

Kiitos, kun olet lukenut kaikki oppijaksot läpi! Nyt on aika rukoillen ja keskustellen ryhtyä käytännöntoimiin. Rukoile Jumalaa antamaan rohkeutta ja mahdollisuuksia toteuttaa tehtävää, johon Hän on sinua kutsunut ja varustamassa. Keskustele seurakunnassa kutsumuksestasi. Anna seurakunnan vahvistaa ja mahdollistaa työsi. Seurakunnalla on suuri vastuu Jumalan ja ihmisten edessä, jotta kaikki tarkoitetut tehtävät tulevat täytetyiksi ja annetut lahjat hyödynnetyiksi.

Palvelussa kasvaminen ja työn kehittäminen ovat prosesseja, jotka vaativat aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Kaikki ei tapahdu hetkessä, mutta prosessi pitää aloittaa, jolloin se alkaa kantamaan eteenpäin. Yhä uudelleen tulee palata Raamatun opetuksiin ja rakastavan Jumalan läsnäoloon ”varmasti luottaen siihen, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn,
on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka”
(Fil 1:6).

 

 

RUKOUS – rukoile sydämestäsi itsesi ja seurakuntasi puolesta!

Taivaallinen Isä, kiitos rakkaudestasi minua kohtaan. Kiitos, että olet luonut minut ja suunnitellut elämälleni tarkoituksen. Kiitos siitä, mitä olet antanut minulle jo syntymässäni. Kiitos huolenpidostasi ja johdatuksestasi elämäni aikana. Kiitos, että annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemaan minun puolestani syntieni tähden. Kiitos anteeksiantamuksesta ja uudesta, iankaikkisesta elämästä Sinussa. Kiitos, että tahdot käyttää minua ja kutsut palvelemaan.

Auta minua löytämään oma kutsumukseni, tehtäväni ja lahjani, jotka olet minulle antanut. Opeta minua rakastamaan aidolla tavalla, auta palvelemaan kaikessa Sinun tahtosi mukaan, opeta tuntemaan kykyni ja lahjani sekä kasvamaan niiden käytössä, anna minulle nöyryyttä seurata Sanasi opetuksia ja oppimaan virheistäni. Kun näet hyväksi, varusta minut uusilla lahjoilla, joita annat toisten palvelemista varten.

Siunaa seurakuntaani, sen vastuunkantajia, jäseniä ja työtä. Anna seurakuntasi olla valona ja suolana pimeän maailman keskellä. Varjele kaikista saatanan juonista ja hyökkäyksistä. Juurruta seurakuntasi lujasti Kristus-kalliolle ja Raamatun Sanan varaan. Avarra seurakuntasi tuntemaan Sinun rakkautesi suuruuden, näkemään kaikki palvelumahdollisuudet ja lahjat, jotka Sinä olet antanut seurakunnallesi. Anna rakkautesi, pyhyytesi, armosi, Sanasi ja voimasi täyttää seurakuntasi ja sen jäsenet, jotta Sinun nimesi tulisi kirkastetuksi kaikkialla maan päällä.

Pelasta kaikki ne ihmiset, jotka eivät sinua vielä tunne. Anna evankeliumin sanoman kulkea vapaasti jokaisen ihmisen, perheen ja yhteisön luokse. Anna lakisi puhdistaa vääryydestä, johtaa synnintuntoon, katumukseen ja Kristuksen luokse. Paranna ja eheytä synnin turmelemat ja rikkomat ihmiset evankeliumisi voimalla. Auta jatkuvasti katsomaan tulevaan täyttymykseen uudessa luomakunnassa. Täytä uskolla, toivolla ja rakkaudella. Varjele niin, että kaikki Sinun omasi saavat kerran katsella kirkkauden kasvojasi paratiisissa.

Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

 

Jumala sinua siunatkoon!