Profetiat Vanhassa testamentissa

PROFETIAT VANHASSA TESTAMENTISSA

 

PROFETIAT RAAMATUSSA

 

Profeettaliike ja sen synty

Alun perin hengellinen johtaminen kuului perheiden ja sukujen vanhimmille ja kantaisille. Näin kuljettiin aina Mooseksen aikaan asti, jolloin Jumala solmi vanhan liiton Israelin kansan kanssa. Sille ominaista oli pappeus. Jumala antoi tarkat ohjeet temppelistä, jumalanpalveluksesta, uhreista, pappeudesta ja monista muista seikoista. Vanhassa liitossa pappeus oli keskeisellä sijalla. Papin tehtävänä oli hoitaa jumalanpalveluselämää ja kansan opettamista.

Kun Israelin kansan liitto Jumalan kanssa alkoi heiketä, Jumala lähetti profeettoja julistamaan kansalle parannusta ja paluuta Jumalan kanssa tehtyyn liittoon. Vaikka jo Moosesta kutsuttiin profeetaksi, varsinainen profeettaliike syntyi Samuelista, joka oli ns. tuomarikauden viimeinen ja merkittävin tuomari (1100-1050 eKr.). Samuel yhdisti hajanaiset sukukunnat yhdeksi kansaksi, perusti profeettakouluja ja voiteli Israelin kaksi ensimmäistä kuningasta. Samuel itse oli merkittävä profeetta. Tähän jatkumoon liittyivät monet tunnetut ja tuntemattomat profeetat, joilla oli keskeinen rooli Jumalan tahdon julistajina.

Profeettojen merkitys korostui kansan kriisiaikoina, jolloin Jumala tahtoi pelastaa kansansa tulevalta katastrofilta. Toisinaan profeettoja kuultiin, mutta ajan myötä yhä lisääntyvässä määrin heitä vainottiin ja heidän julistama Herran sana torjuttiin. Tämä johti Israelin kansan dramaattisiin kohtaloihin yhä uudestaan.

Profeettaliike hiipui Malakian myötä noin 400 eKr. Alkoi ns. profeetallinen hiljaisuus, joka jatkui aina Johannes Kastajan ja Messiaan tulemukseen asti. Uudessa liitossa, seurakunnassakin oli ja on yhä profeettoja, mutta heidän roolinsa ei ollut eikä ole enää niin keskeinen kuin aiemmin.

 

Profeetallisen julistuksen määrä ja luonne

Yllättävästi jopa 25 % Raamatun koko materiaalista on profeetallista tekstiä ja julistusta. Vanhassa testamentissa on neljä suurta ja 12 pientä profeettakirjaa. Lisäksi yksittäisiä profetioita on melko runsaastikin muissa Raamatun kirjoissa. Kyseessä ei siis ole mitenkään vähäpätöinen asia, kun mietimme Raamatun profetioiden merkitystä.

Profetioiden luonne saatetaan usein ymmärtää väärin. Ajatellaan, että profetiat ovat aina tulevaisuuden ennustamista – vähän niin kuin käytäisiin jollakin ennustajaeukolla. Raamatun profetioiden pääpaino on aivan toisaalla.

Profetioiden päätarkoituksena on ilmoittaa Jumalan ajankohtainen tahto. Profetiassa Jumala puhuu ajankohtaisella tavalla kansalleen juuri siihen elämäntilanteeseen, jossa se on. Usein tilanne on sellainen, että koko kansa on ajautunut etäälle Jumalasta. Kansa on unohtanut Jumalan käskyt ja säädökset. Tämä on johtanut moraalin ja lähimmäisen rakkauden rapautumiseen, monenlaiseen epävarmuuteen, ahdinkoon ja jopa naapurivaltojen hyökkäyksiin. Profetiassa Jumala palauttaa kansan mieliin hyvän tahtonsa ja elämänlait sekä tarjoaa läheisyyttään ja turvaa.

Vasta toissijaisesti osassa profetioita on ennustuksia tulevaisuudesta tai ainakin kuvauksia kansan valintojen seurauksista. Profetioissa Jumala piirtää kansan eteen kaksi vaihtoehtoa: hänen tahtonsa seuraaminen johtaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mutta Jumalan hylkääminen johtaa kansalliseen katastrofiin. Tämä on jopa luonnollista, sillä valinnat johtavat aina vääjäämättömästi tiettyihin seuraamuksiin.

Profetiat korostavat Jumalan pitkämielisyyttä ja halua armahtaa ihminen. Julistuksessa ei langeteta lopullisia tuomioita vaan kannustetaan valitsemaan elämä. Jumalan armon ja rakkauden lopullisena toteuttajana on Messias, jonka tulemuksesta, persoonasta, luonteesta ja tehtävästä on useita satoja profetioita Vanhan testamentin sivuilla. Nämä ennustukset ovat täyttyneet ja täyttymässä Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa hyvin selvällä, kirkkaalla tavalla.

 

Profetioiden aikajänteet

Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan; ennen kuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla. (Jes 42:9)

Profetia on lähes aina sanoma juuri sen ajan ihmiselle. Samalla se sisältää ulottuvuuksia, jotka koskettavat myöhempiä aikoja ja meitäkin. Profetiat ilmoittavat Jumalan, hänen tahtonsa, elämän tarkoituksen ja lait, ihmisyyden haasteet ja tulevat tapahtumat kaikkia koskettavalla tavalla.

(1) Profetioissa on ennustuksia tapahtumista, jotka toteutuivat hyvin pian profetian jälkeen. Saatettiin viitata vakavaan maanjäristykseen, kuivuuteen, nälänhätään, joka koittaisi vuoden tai parin päästä. Tällainen nopea ennustuksen täyttymys puhutteli voimakkaasti juuri sen ajan ihmisiä.

(2) Toisinaan profetioissa viitattiin tapahtumiin, jotka toteutuisivat muutaman vuosikymmenen tai ehkä sadan tai kahden sadan vuoden päästä. Jumala esimerkiksi toistuvasti varoitti pohjoista Israelia ja eteläistä Juudaa niiden valtiollisesta tuhosta suurvallan hyökkäyksen edessä. Juuri näin tapahtui molempien kohdalla. Kohtalo olisi voitu välttää, mikäli kansa olisi kääntynyt Herransa puoleen.

(3) Keskeinen profeetallinen tulevaisuuden linja kulki luvatussa Messiaassa, kuten edellä on sanottu. Jumala lupasi lähettää Pelastajan – Israelille ja koko ihmiskunnalle. Raamatun päähenkilö on Jumala ja hänen toimintansa Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen varassaan on koko elämämme ja olemassaolomme.

(4) Profetioissa maalataan näkymiä myös hyvin pitkällä aikajänteellä. Näin tapahtuu Israelin kansan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kohdalla. Israelin kohtaloksi kerrottiin, että se tulee hylkäämään Messiaansa, minkä tähden se menettää temppelinsä ja maansa hyvin pitkäksi aikaa joutuen maanpakolaisuuteen kaikkien kansojen keskelle. Kaikki oli kerrottu ennakkoon ja juuri näin tapahtui satoja vuosia ennustusten jälkeen vuosina 70 ja 135 jKr. Yhtä lailla ja vielä ihmeellisemmin on jo nyt käynyt toteen profetioissa luvattu Israelin kansan paluu omaan maahansa lähes kahden vuosituhannen jälkeen, mikä on ainutlaatuista ja hämmästyttävää ihmiskunnan kansojen historiassa. Raamatun ennustukset pitävät paikkansa.

Vastaavalla tavalla – hyvin realistisesti ja konkreettisesti – ovat koko ihmiskuntaa koskevat ennustukset toteutumassa. Raamatun profetioissa tulee esille mm. seuraavia suuria kehityslinjoja:

 • Valtava väestönkasvu.
 • Kansallisvaltioiden muodostuminen.
 • Israelin valtiollinen uudestisyntymä ja merkitys maailmantapahtumien ytimessä.
 • Lisääntyvät sodat ja niiden tuhovoiman kasvu.
 • Kristittyjen merkittävä luopumus ja samalla monet herätykset.
 • Luonnon mittava saastuminen.
 • Luonnon järkkyminen.
 • Kosmiset tapahtumat.

Kaikkea tätä voimme nähdä omin silmin nyt 2000-3000 vuotta myöhemmin. Kaikki on ennustettu jo Vanhassa testamentissa, jonka varhaisimmat säilyneet tekstikopiot ovat ajalta noin 100 eKr. Qumranin kirjakääröjen löytymisen myötä. Lisäksi Uusi testamentti toistaa ja tarkentaa edellä mainittuja ennustuksia.

Etenkin Raamatun viimeinen kirja eli Ilmestyskirja kokoaa yhteen Raamatun pääteemat ja antaa täyden kuvan aivan viimeisistä tulevista tapahtumista ja ihmiskunnan lopullisesta tulevaisuudesta.

(5) Vaikka Ilmestyskirja on täynnä erittäin synkkiä kuvauksia, se korostaa Jumalan hallintavaltaa kaiken ylitse ja hänen tahtonsa lopullista toteutumista. Elämä voittaa kuoleman. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen tähden ihminen voi saada lahjaksi iankaikkisen elämän täydellisyydessä. Raamatun profetioiden huipentumana on niiden kuvaus ikuisesta elämässä uudessa luomakunnassa.

 

Profeettojen ennustusten aikajänteet kiteytetysti

 1. lähitulevaisuus (muutama vuosi)
 2. tulevaisuus pidemmällä aikavälillä (muutama vuosikymmen tai vuosisata)
 3. Messias (ensimmäinen ja toinen tulemus)
 4. lopunajat
 5. iankaikkisuus

Raamatun profetioiden äärellä voimme nähdä, että merkittävä osa niistä on jo toteutunut. Tärkeä osa on toteutumassa meidän aikanamme. Kaikkein tärkein on vielä edessäpäin.

 

Profetian tavoitteet kiteytetysti

Jumalan ja hänen kansansa suhde perustui liittoon – ensin vanhaan liittoon ja sittemmin uuteen liittoon. Liitto on sopimussuhde, jossa osapuolilla on oikeudet ja velvollisuudet. Jumala lupaa armahtaa ihmisen sovituksen kautta ja antaa sen myötä elämänlahjan ihmiselle. Ihminen lupaa elää Jumalan armossa hänen tahtonsa mukaan.

Kun Israelin kansa tai uuden liiton seurakunta etääntyy Luojastaan, se rikkoo liiton ja on vaarassa menettää elämänsä ja asemansa. Sen välttämiseksi Jumala lähetti ja yhä lähettää profeettoja julistamaan Jumalan alkuperäistä tahtoa ja liiton ehtoja – hyvin ajankohtaisella, haastavalla tavalla.

Kiteytetysti voidaan sanoa, että profetia

 • muistuttaa liiton ehdoista, lupauksista, sisällöstä ja uhkauksista
 • liittyy ajankohtaisiin tapahtumiin: uskonto, politiikka ja yhteiskunta
 • julistaa ikuisen moraalin tärkeyttä (moraalilaki on aina voimassa)
 • osoittaa sanomansa koko kansalle ja vain harvoin yksittäiselle ihmiselle erikseen

Profetioissa on usein peruskaava:

1) muistutus kansan rikkomuksista tai Jumalan rakkaudesta
2) lupaus siunauksesta tai uhkaus.

 

Profetioiden ymmärtäminen

Raamatun profeettakirjojen rakenne ei aina ole kronologinen vaan sen sanomat voivat hyppiä ajassa edestakaisin, koska esimerkiksi sanomia on voitu koota teemoittain yhteen. Tämä tekee niiden ajoittamisen ja ymmärtämisen vaikeammaksi. Profetiat pitäisi liittää sen hetkiseen historialliseen tilanteeseen ja taustaan. Näitä taustoja antavat historiallista kuvausta sisältävät kirjat, erityisesti Kuningasten kirjat. Historiallisten taustojen ja profetioiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea näitä selittäviä perusteoksia.

 

Profetioiden äärellä on huomioitavia seikkoja:

 • tunnista yksittäisen profetian alku ja loppu > kokonaisuuden löytäminen
 • asetu alkuperäiseksi kuulijaksi ja pohdi sen valossa omaa aikaasi ja elämääsi: mitä samoja hyviä tai huolestuttavia piirteitä ilmenee
 • sovella profetian opettamaa elämänlakia itseesi
 • löydä profetian lupaama armo, jonka kautta saat voiman elää Jumalan tahdon mukaan
 • muista profetian varoitukset siitä, mitä seuraa, jos ihminen hylkää Luojansa
 • huomaa ennustusten kerroksellisuus ja aikajänteet (historia toistaa itseään kunnes lopullinen täyttymys)
 • Uuden testamentin opetus usein selittää Vanhan testamentin henkilöiden ja tapahtumien esikuvallisia merkityksiä. Niitä ei tule keksiä itse.

 

Profeettojen julistuksen kautta Jumala tahtoo tänäänkin:

 1. varoittaa kansaa sen synneistä ja tulevista tuomioista
 2. kääntää kaikki kansat takaisin Jumalan puoleen ja pyhään elämään
 3. julistaa lohdutusta ja toivoa (pakkosiirtolaisuuteen / ahdinkoon joutuville)
 4. ilmoittaa Messiaan tulemus ja tehtävä
 5. kertoa meille lopullisesta, täydellisestä pelastuksesta

 

 

ESIMERKKEJÄ VANHAN TESTAMENTIN PROFETIOISTA

 

Ajankohtainen haaste ja tulevaisuus

Edellä kuvattiin, että profetioiden tärkein sanoma on haastaa ihmiset kääntymään takaisin Jumalan puoleen ja uudistumaan hänen armonsa voimasta. Toissijaisesti profetiat sisältävät viittauksia tulevaisuuteen. Tulevaisuuden osalta profetiat jakaantuvat pääosin viiteen eri aikajänteeseen. Profetia saattaa puhua selkeästi vain yhdestä tietystä tapahtumasta tai sitten profetia saattaa sisältää useita eri aikaulottuvuuksia jopa samassa lauseessa. Seuraavassa on kustakin niistä esimerkkejä.

 

Haaste palata liitonmukaiseen elämään Herran yhteydessä

Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. (Jes 55:3-7)

 

Vielä nytkin Herra sanoo: – Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, Jumalallenne. (Joel 2:12-14)

 

 

Profetioiden viisi aikajännettä

 

Lähitulevaisuus

Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjankasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai kaksi vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Näin Aamos sanoi: – Herra ärjyy Siionista, hänen äänensä jylisee Jerusalemista, ja paimenten laitumet kulottuvat, Karmelin harjanne kuivuu. (Aamos 1:1-2)

 

Tulevaisuus muutaman vuosikymmenen tai enintään parin sadan vuoden jänteellä

Minä nousen heitä vastaan, sanoo Herra Sebaot, ja hävitän Baabelilta nimen ja jäännöksen, suvun ja jälkeläiset, sanoo Herra. Minä teen sen tuonenkurkien perinnöksi ja vesirämeeksi, minä lakaisen sen pois hävityksen luudalla, sanoo Herra Sebaot. Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu: minä muserran Assurin maassani ja tallaan hänet vuorillani, niin että hänen ikeensä heltiää heidän päältään ja hänen kuormansa heltiää heidän hartioiltansa. Tämä on päätös, päätetty kaikesta maasta, tämä on käsi, ojennettu kaikkien kansojen yli. Sillä Herra Sebaot on päättänyt, – kuka sen tyhjäksi tekee? Hänen kätensä on ojennettu, – kuka sen torjuu? (Jes 14:22-27)

Jesaja vaikutti vuosina 742 – 680 eKr. Assyrian suurvalta tuhoutui vuonna 612 eKr. Babylonian (Baabel) jalkoihin. Babylonia puolestaan menetti valtansa Persialle vuonna 539 eKr.

Profeetat ennustivat myös, että pohjoinen Israel (10 heimoa) tuhoutuisi Assyrian käsissä ja näin tapahtui vuonna 722 eKr. Vastaavasti eteläisen Juudan ja Jerusalemin tuho ja pakkosiirtolaisuus ennustettiin useaan otteeseen. Näin tapahtui vuonna 586/7 eKr. Babylonian toimesta.

Sillä näin sanoo Herra: Katso, minä teen sinut kauhistukseksi sekä itsellesi että kaikille ystävillesi; he kaatuvat vihollistensa miekkaan sinun silmiesi nähden, ja koko Juudan minä annan Baabelin kuninkaan käsiin, ja hän vie heidät Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. (Jer 20:4)

Samalla kun Juuda joutui pakkosiirtolaisuuteen, sille luvattiin vapautuminen. Kansa eli pakkosiirtolaisuuden ajan toivon varassa.

’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkottanut’. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. (Jer 16:15)

Juuda sai palata kotimaahansa vuodesta 538 eKr. alkaen, kun Persia oli kukistanut Babylonian ja Persian kuningas Kyyros päästi kansat palaamaan omiin maihinsa. Jerusalem ja temppeli rakennettiin uudelleen.

Historia kuitenkin toisti itseään. Kun Jeesus tiesi, että juutalaiset hylkäävät ja ristiinnaulitsevat hänet, hän ennusti Jerusalemin ja temppelin uuden tuhoutumisen roomalaisten käsissä. Jeesuksen sanat täyttyivät noin 40 vuotta myöhemmin vuonna 70 jKr. ja lopullisesti 135 jKr.

Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.”… Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. (Matt 24:1-2,15-16)

Raamatun ennustusten mukaan tämä sama tulee toistumaan vielä aikojen lopullakin, jolloin kansat hyökkäävät Israelia vastaan.

 

Messiaan tulemus

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1 Moos 3:15) Tämä on ns. alkuevankeliumi. Sen mukaan nimenomaan naisen siemen (ei miehen) tulee kukistamaan synnin ja pahan vallan mutta saa samalla itse kuolettavan piston. Juuri näin tapahtui Jeesuksen ristinkuolemassa.

Tämä sama lupaus ”siemenestä” eli jälkeläisestä, joka toisi siunauksen Israelille ja kaikille kansoille annettiin myös Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

Lupaus Messiaasta sisälsi myös kuninkaallisen sävyn. Daavid sai lupauksen Messiaasta, jonka kuninkuus olisi ikuista: 2 Sam 7:12; Jes 9:5-6; Jer 23:5-6; Ps 132:11.

Messiaan ennustettiin olevan alkuperältään jumalallinen: Ps 2:7, Ps 110:1, Jes 7:14, 9:5-6; Miika 5:1.

Messiaan syntyaika ja -paikka ennustettiin tarkasti: Dan 9:25, Miika 5:1.

Messiaan tehtävä ja voitelu kuvattiin tarkoin: Jes 11:2-5, 42:1-4, 60:1-3.

Messiaan sovittavan ristinkuoleman ennakoi parhaiten: Jes 53 ja Ps 22.

Messiaan ylösnousemusta kuvaavat: Ps 16:10, 21:5-7, 68:19 ja 110:1 sekä kaikki ennustukset, jotka kuvaavat Messiaan ikuista hallintavaltaa.

 

Kaikkiaan Messiaan tulemuksen kaksivaiheisuus oli salaisuus, joka avautui vasta Jeesuksen opetusten, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen myötä. Esimerkiksi Jeesus ollessaan Nasaretin synagogassa luki Jesajan ennustuksen hyvin valikoivasti. Jeesus luki sen osan, joka kuvasi hänen ensimmäistä tulemustaan, mutta katkaisi lukemisen kohtaan, joka kuvasi toisen tulemuksen sisältöä (Jumalan tuomion päivä).

Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta /// (ja meidän Jumalamme kostonpäivää). (Jes 61:1-2).

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” (Luuk 4:20-21)

Jeesus itse etenkin vertauksissa opetti, että hän tulisi olemaan pitkään poissa ennen kuin palaisi takaisin maan päälle. Niinpä mekin elämme Herran toisen tulemuksen odotuksessa. Sen toteutumista vakuuttaa Sanan ja Pyhän Hengen ohella Raamatun ennustukset, jotka kuvaavat tapahtumien kehittymistä maan päällä.

Messiaan tulemukseen liittyviä ennustuksia on selostettu tarkemmin tässä samassa sivuston osiossa kohdassa Messiasprofetioita.

 

Lopunajat

Puhaltakaa torveen Siionissa, antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani! Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, niin levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää ole, ei tulevienkaan sukupolvien aikana. Hävittävä tuli kulkee sen edellä, leimuava liekki sen jäljessä. Maa on sen edessä kuin Eedenin puutarha, sen jäljessä kuin eloton aavikko. Mikään ei säästy tuholta. Hyökkääjät ovat näöltään kuin hevoset, ne juoksevat kuin ratsut. Ne hyppivät vuorten harjanteilla rämisten kuin sotavaunut, rätisten kuin olkia ahmiva liekki. Ne ovat kuin väkevä sotajoukko, taisteluun valmis. Kansat vapisevat niiden edessä, ihmisten kasvot kalpenevat. Ne ryntäävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä. Ne hyökkäävät kaupunkiin, ryntäävät muurille, kiipeävät taloihin, tunkeutuvat ikkunoista sisään kuin varkaat. Maa järisee niiden edessä, taivas vapisee. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää? (Joel 2:1-11)

 

Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. (Jes 24:5-6)

 

Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen. Myös muilta eläimiltä riistettiin valta, mutta niiden annettiin jäädä eloon määrähetkeensä saakka. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. (Dan 7:9-14)

Raamatun viimeinen kirja eli Ilmestyskirja kokoaa yhteen Vanhan testamentin ennustukset viimeisistä tapahtumista, Messiaan toisesta tulemuksesta sekä iankaikkisuudesta.

 

Iankaikkisuus

Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. (Jes 65:17-18)

Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. (Mal 3:20)

 

Vanhan testamentin profetioihin voit tutustua parhaiten lukemalla sivuston kohdasta Vanha testamentti / Suuret ja pienet profeetat.

 

 

JOHTOPÄÄTÖS

Vaikka Raamatun profetioista ei kirkon piirissä puhuta tai ei tahdota puhua juuri mitään, ne ovat tärkeä osa Raamatun kokonaisilmoitusta. Niiden moraalinen sanoma haastaa meidät kääntymään elävän Jumalan puoleen. Samalla niiden ennustukset kertovat siitä, että Jumala hallitsee historiaa ja tulevaisuutta. Merkittävä osa ennustuksista on jo toteutunut todistettavalla tavalla. Moni ennustus on toteutumassa ja ottamassa muotoa meidän päivinämme. Lopulta kaikki ennustukset tulevat täyttymään kirjaimellisesti.

Raamatun ennustuksia ei tule lakaista maton alle. Käsissämme on ihmeellinen Elämänkirja, jossa on elämämme perusraamit. Niiden sisällä meillä on vapaus valita suhteemme Luojaamme. Vain Luoja voi antaa luodulle elämän – ikuisen elämän. Siksi meidän tulee ottaa Raamatun profetiat aina vakavasti. Kun näemme ikävien asioiden toteutuvan, tiedämme, että se ei ole sattumaa. Kaikki on Jumalan hallinnassa. Silloin myös kaikki luvattu hyvä tulee toteutumaan viimeistä piirtoa myöten.

 

Jeesus sanoo: Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.  (Luuk 21:28)